‘Voetbal een feest!!' is door de jaren heen geen holle slogan gebleken, integendeel. Door een gedegen verbalisering en sanctionering op basis van de voetbalwet de afgelopen jaren, hebben weer meer supporters hun weg naar de stadions terug gevonden, vooral vrouwen en kinderen. Niet in het minst omdat de clubs ook meer en meer oog hebben voor wat er rond hun stadion gebeurt. Zij zetten dan ook verschillende sociale acties op het getouw die zowel de supporters, de buurtbewoners als kansengroepen zoals allochtone jongeren, personen met een beperking of kansarmen ten goede komen. Op die manier krijgt het voetbal langzaamaan terug wat het verdient, een positieve beeldvorming, ook in de media.


Het strenge verbaliserings- en sanctioneringsbeleid van de voorbije jaren heeft het comfort van de goedmenende supporters een stuk verhoogd, doch ook de supporters met een beperking worden daarbij niet vergeten. Indien er aanpassingen aan de infrastructuur van het stadion gebeuren of indien er plannen zijn voor een gloednieuw stadion, is er aandacht voor de toegankelijkheid en het comfort voor personen met een beperking. Immers, ieder van ons kan vroeg of laat met een (tijdelijke) beperking te maken krijgen.

Maar het kan nog veel beter! Nog steeds zijn er supporters die alsnog de bedoeling hebben om het feest voor ander supporters te verknallen. Zij dienen te beseffen dat zij door hun gedrag andere supporters weghouden van de voetbalstadions, hun eigen club schade kunnen berokkenen en verantwoordelijk zijn voor een ganse rits veiligheidsmaatregelen die noodzakelijkerwijs moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld de combiregeling. Hoewel de maatschappelijke lasten inzake voetbalveiligheid elk seizoen naar beneden gaan, kosten deze malafide supporters de clubs en de overheid nog steeds handenvol geld. Geld dat beter kan geïnvesteerd worden in sociale projecten of infrastructuurwerken.

Gelet op het gevraagde strenge verbaliseringsbeleid, kan de politie bij de minste ongeregeldheden niet anders dan proces-verbaal opstellen, waardoor onruststokers een geldboete en een stadionverbod riskeren. Slechte sportieve prestaties van het team of bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet als vrijgeleide dienen om over te gaan tot allerlei ordeverstorend gedrag. Racisme, xenofobie en discriminerende uitlatingen kunnen evenmin in een stadion! Ook zich negatief uitlaten tegen de supporters van de tegenpartij, bijvoorbeeld omdat zij tot een andere taalgemeenschap horen, draagt niet bij tot een goede sfeer in het stadion en kan desgevallend gesanctioneerd worden. De eigen ploeg positief aanmoedigen daarentegen, daar wint iedereen bij!

Omdat we graag willen dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan in en rond een voetbalstadion, vindt u hieronder welke handelingen niet kunnen getolereerd worden in een stadion en/of zijn omgeving:

In het kader van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 (de Voetbalwet):

het in het stadion of in de perimeter gooien met voorwerpen;
het overtreden van een perimeterverbod of stadionverbod → minimumsanctie van 1000 euro en een nieuw stadionverbod van minimum 1 jaar wat betreft het niet respecteren van het stadionverbod + mogelijkheid tot aanmeldingsplicht bij de politie (met mogelijke geldboete en/of gevangenisstraf indien ook dit niet wordt gerespecteerd);
het bewust aanleveren van materiële hulp aan iemand om zijn stadionverbod te overtreden;
het stadion onrechtmatig betreden (wanneer de toegang daartoe werd ontzegd door een steward);
het in het stadion of de perimeter niet opvolgen van richtlijnen of bevelen van de veiligheidsverantwoordelijke, de stewards of de politie- of hulpdiensten;
het bezit of gebruik van Bengaals vuurwerk of andere pyrotechnische voorwerpen → minimumsanctie van 500 euro en een stadionverbod van minstens 1 jaar bij het ontsteken van Bengaals vuur;
het beklimmen van omheiningen, muren, alsook alle middelen tot scheiding van de supporters;
het betreden van het speelveld of de omringende zone→ minimumsanctie van 1000 euro en een stadionverbod van minstens 2 jaar;
het zich bevinden in een ander vak dan waarvoor men een ticket heeft, het zich in het stadion bevinden zonder ticket of met een niet geldig ticket;
het alleen of in groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen in het stadion of in de perimeter → minimumsanctie van 500 euro en een stadionverbod van minstens 1 jaar indien in het stadion t.a.v. een steward, veiligheidsverantwoordelijke of lid van de hulpdiensten;
het in groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen op het ganse Belgische grondgebied van 24 uur voor tot 24 uur na de wedstrijd (bijv. parking langs autostrade).
In het kader van de omzendbrief OOP 40 van 14 december 2006 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden:

De tolerantiegrens wordt overschreden indien iemand naar aanleiding van een voetbalwedstrijd in het openbaar derden aanzet of publiciteit geeft aan zijn voornemen tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep of een gemeenschap, wegens een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, de seksuele geaardheid, handicap of gezondheidstoestand van deze persoon, de leden of sommigen van de leden van de geviseerde groep of gemeenschap;
De toeschouwers onthouden zich dan ook van elk racistisch of discriminerend gedrag en van kwetsende spreekkoren en nemen geen symbolen, tekeningen, vlaggen en spandoeken met een kwetsende, provocerende, racistische of antisemitische boodschap of die geassocieerd worden met de (neo)nazi ideologie met zich mee in het stadion;
Indien men zich daar als toeschouwer toe bereid voelt, kan men de betrokken persoon op zijn gedrag aanspreken, de stewards of aanwezige politiediensten inlichten en/of op een later tijdstip de club of politie inlichten;
Bovendien is het zo dat wanneer men zich een ticket aanschaft, men zich akkoord verklaart met het reglement van inwendige orde van de organiserende club. Bij elke club kan men het reglement van inwendige orde lezen aan de ingang van het stadion.

Aan elke supporter wordt dan ook gevraagd het voetbalevenement bij te wonen in een geest van respect, tolerantie, sportiviteit en fairplay. Dit wordt ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters. De stewards zijn ter plaatse om allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer te beantwoorden.

Voor meer informatie over deze problematiek van veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan u ook terecht bij de volgende instanties:

de veiligheidsverantwoordelijke van uw club of de dossierbeheerder voetbal en spotters bij de lokale politie
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid- en preventiebeleid - Voetbalcel: cellfoot@ibz.fgov.be
Federale Politie - Cel Integrale Voetbalveiligheid: ivv-sif@skynet.be
Koninklijke Belgische Voetbalbond - Departement Veiligheid: security@footbel.com
Liga Beroepsvoetbal: lpflbv.sterckx@footbel.com

Lees ook zeker:

Reglement van Inwendige Orde

Voetbalwet