Online verkoopsvoorwaarden

Onze gegevens zijn: KRC Genk VZW, Stadionplein 4, 3600 Genk, met ondernemingsnummer 0434.825.462 (hierna “KRC Genk”, “wij” of “ons”).

 1. Algemeen

1.1                Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Online Verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de “verkoopsvoorwaarden” of “voorwaarden”) van toepassing op en maken zij integraal deel uit van alle online aanbiedingen, bestellingen en verkoopovereenkomsten die via de websites, mobiele applicaties,  ticketshops, software en andere online producten en diensten van KRC Genk (de “Online Diensten”) worden gedaan of tot stand komen, met uitsluiting van de eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden van de klant.

1.2               KRC Genk behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen zullen online gepubliceerd worden. Door verder gebruik te maken van de Online Diensten nadat de gewijzigde voorwaarden online gepubliceerd werden, zult u geacht worden stilzwijgend te hebben ingestemd met de gewijzigde voorwaarden.

 1. Bestelling

2.1               De presentatie van producten en diensten via de Online Diensten is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij KRC Genk producten of diensten te bestellen. Door het plaatsen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. KRC Genk zal pas gebonden zijn en de verkoopovereenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door KRC Genk schriftelijk bevestigd en aanvaard werd. KRC Genk behoudt zich het recht voor een bestelling al dan niet te aanvaarden.

2.2               Door een bestelling te plaatsen via de Online Diensten gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verkoopsvoorwaarden zoals deze op het ogenblik van het plaatsen van uw bestelling door KRC Genk gepubliceerd zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor het lezen van de toepasselijke verkoopsvoorwaarden voor u uw bestelling plaatst.

2.3              Nadat u uw bestelling geplaatst hebt en deze door KRC Genk bevestigd werd, zult een uitnodiging tot betaling van de prijs van uw bestelling ontvangen.

2.4              Nadat KRC Genk uw betaling heeft ontvangen, zal uw bestelling worden afgerond en afgeleverd op de door u gekozen leveringswijze waarvan eventuele bijkomende kosten voor levering u voorafgaandelijk zullen worden meegedeeld.

2.5              Als u na plaatsing van uw bestelling ontdekt dat u een fout heeft gemaakt bij uw bestelling, gelieve dan onmiddellijk per e-mail contact op te nemen met info@krcgenk.be.

 1. Betaling

3.1               Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur. Er mogen geen afhoudingen noch compensaties gebeuren op de gefactureerde bedragen.

3.2              Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn aan 1,5% per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal bovendien van rechtswege en zondere enige ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding en onverminderd de conventionele intrest, een bedrag aangerekend worden van 15% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro, onverminderd de gebeurlijke kosten van bijstand van een advocaat.

3.3              KRC Genk behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde producten voor tot aan de volledige betaling van de prijs, interesten en kosten. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben de goederen terug op te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig is. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen reeds over op de klant op het moment van de levering.

3.4              KRC Genk aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien  u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.  Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.

 1. Levering

4.1              Na ontvangst van uw betaling zijn wij verplicht de door u bestelde producten aan u te leveren, behalve indien de toepasselijke wetgeving en reglementering, zoals onder meer in het kader van de veiligheid van voetbalwedstrijden, ons ertoe zou verplichten uw bestelling te weigeren of te annuleren of ons zou verbieden de door u bestelde producten aan u af te leveren.

4.2              We doen ons best om de producten te leveren op het leveringsadres dat u heeft opgegeven bij uw bestelling binnen de door ons op het moment van bestelling aangegeven ingeschatte leveringstermijn. De aangegeven leveringstermijn is echter niet bindend en KRC Genk kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit een late levering.

4.3             U gaat ermee akkoord de producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade op het moment van de levering en in ieder geval vooraleer over te gaan tot de ondertekening van het ontvangstbewijs dat u gevraagd kan worden te ondertekenen. U dient een bewijs van ontvangst van het geleverde product te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

4.4             Gelieve er rekening mee te houden dat het voor ons onmogelijk kan zijn om op bepaalde locaties te leveren. Als dat het geval is, zullen we u informeren via de contactgegevens die u ons aanlevert bij de plaatsing van uw bestelling. We zullen de nodige stappen nemen om uw bestelling gratis te annuleren of te zorgen voor levering op een alternatief adres. We leveren uitsluitend in België. We leveren in onze standaardverpakking. Wij behouden ons het recht voor om al dan niet in te gaan op speciale verpakkingswensen die door u kenbaar worden gemaakt en de daaraan verbonden extra kosten aan u door te rekenen.

4.5             Alle met het product verbonden risico’s zullen op u overgaan op het moment van de levering, behalve wanneer de levering uitgesteld moet worden omwille van een tekortkoming aan uw verplichtingen, in welk geval het risico op u over zal gaan op de datum dat de levering zou hebben plaatsgevonden indien u niet aan uw verplichtingen was tekortgekomen. Zodra het risico op u is overgegaan, wijst KRC Genk alle aansprakelijkheid af in geval van verlies, vernieling of andere beschadiging van het product. U dient voorzichtig te zijn bij openen van het product zodat u het niet beschadigt, vooral bij gebruik van scherpe voorwerpen.

4.6             U verbindt zich ertoe het product op passende wijze in ontvangst te nemen op de datum en het tijdstip die door KRC Genk redelijkerwijs aan u meegedeeld werden. Wanneer u het bestelde product niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip in ontvangst kunt nemen of kunt komen afhalen, kunnen we een kennisgeving voor u achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of afhalen bij de transportonderneming. Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door uw onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen of als u de levering of afhaling bij de transportonderneming niet aanvaardt, kunnen we (zonder afbreuk te doen aan elk ander recht of andere maatregel waarover we beschikken) één of beide van de volgende stappen ondernemen: (i) u billijke opslagkosten en andere door ons gemaakte redelijke kosten in rekening brengen; of (ii) het product onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en u laten weten dat we de desbetreffende overeenkomst onmiddellijk annuleren. We betalen in dat geval u of uw financiële instelling elk bedrag terug dat reeds door u aan ons betaald werd in het kader van de desbetreffende overeenkomst, waarbij de door ons gemaakte redelijke administratiekosten (inclusief de kosten voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending van het product, evenals alle andere opslagkosten) in mindering worden gebracht.

4.7             Het is uw verantwoordelijkheid u ervan te verzekeren dat de producten voldoen en tegemoetkomen aan uw behoeften en persoonlijke wensen. We garanderen op geen enkele manier dat de producten aan uw persoonlijke wensen zullen voldoen of geschikt zijn voor een bepaald specifiek gebruik of doel. U erkent uitdrukkelijk dat de producten standaard zijn en niet op maat gemaakt om aan uw individuele, persoonlijke wensen tegemoet te kunnen komen.

 

 1. Annulering en ontbinding

5.1               KRC Genk behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren en een overeenkomst te ontbinden indien het product om welke reden dan ook niet beschikbaar is of indien de toepasselijke wetgeving en reglementering, zoals onder meer in het kader van de veiligheid van voetbalwedstrijden, ons daartoe machtigt of verplicht. We zullen in dat geval onmiddellijk contact met u opnemen en elk bedrag dat u reeds had betaald, terugbetalen binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw bestelling. We zullen alle door u overgemaakte bedragen terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als die u heeft gebruikt om voor het product te betalen.

 

 1. Recht tot herroeping

6.1              Onder voorbehoud van specifieke bepalingen en van de hieronder vermelde uitzonderingen, heeft u als consument het recht om aan KRC Genk schriftelijk mee te delen dat u afziet van iedere aankoop die u via de Online Diensten gedaan hebt, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of - ingeval u een dienstenovereenkomst gesloten heeft - binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

6.2              U kunt gebruik maken van het herroepingsformulier dat in voorkomend geval bijgevoegd wordt bij levering van de aankoop, of u kan hiertoe zelf een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin u verklaart de overeenkomst te herroepen, of u kan hiervoor gebruik maken van het “modelformulier voor herroeping” dat u kan vinden op de website van de FOD Economie. Bent u eenmaal in het bezit van het product, dan bent u verplicht dit te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. Het product dient ons in originele staat te worden teruggestuurd.

6.3             U kunt evenwel geen herroepingsrecht uitoefenen voor:

(i)                wedstrijdtickets en tickets die toegang geven tot een evenement;

(ii)              de levering van producten die volgens uw specificaties gemaakt zijn (gepersonaliseerde en/of op maat ontworpen items zoals bijv. kleding met een gepersonaliseerde naam) of van producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

(iii)            de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

(iv)            de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

(v)              de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

(vi)            de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

(vii)          de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

(viii)        overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

(ix)            de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

(x)              de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;

U erkent dat u uw herroepingsrecht in bovenvermelde gevallen verliest.

6.4             Als u of wij de bestelling rechtsgeldig geannuleerd of herroepen hebben, zullen we zo snel mogelijk elke door u of door uw financiële instelling al aan ons gedane betaling voor de bestelling van het product terugbetalen, en in elk geval binnen 30 dagen volgend op uw annulering of herroeping. In het geval een product is verkregen met een cadeaucheque of kortingsactiebonnen, dan behouden we ons het recht voor alle bedragen volgend op uw herroeping terug te betalen bij retourontvangst van de producten door uw rekening te crediteren met het bedrag van uw bestelling.

 

 1. Specifieke voorwaarden voor de online-bestelling en/of aankoop van tickets

7.1               Tickets worden in geen geval terugbetaald of omgewisseld, uitgezonderd bij afgelasting of verplaatsing van de wedstrijd of het evenement, tenzij deze het gevolg is van overmacht. Voor tickets bestaat er geen herroepingsrecht of recht van afstand. Bestelling en/of aankoop en/of bezit van een ticket laat het recht van KRC Genk onverlet om de toegang tot het stadion te weigeren om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ingeval van stadionverbod of indien het ticket niet via een officieel verkoopkanaal werd aangekocht). KRC Genk kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of gevolgen voortvloeiende uit maatregelen betreffende wedstrijden die zijn opgelegd door derden, zoals maatregelen van overheidswege, maatregelen opgelegd door voetbalinstanties en –organen, door openbare orde etc.

7.2              De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van het toegangsbewijs zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die deze laatste veroorzaakt op de plaatsen waartoe het toegang verleent. Behoudens de gevallen van wettelijke, objectieve aansprakelijkheid kan KRC Genk niet (burgerlijk) verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen in het stadion. De drager van het toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te gedragen naar de regels van het reglement van inwendige orde zoals dit is aangebracht aan de ingang van het stadion.

7.3              Overeenkomstig de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen van 30 juli 2013, is ten stelligste verboden: (i) de regelmatige doorverkoop van tickets, (ii) de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, (iii) de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, (iv) de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, (v) de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, (vi) de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen zijn onderworpen aan sancties.

7.4             Het verzamelen en/of verzenden en/of produceren en/of verspreiden van informatie of gegevens met betrekking tot wedstrijdontwikkelingen, gedragingen of enige andere factor in de wedstrijd, of enige vorm van opname van audio-, video- of audiovisueel materiaal in een wedstrijd (hetzij door gebruik van elektronische apparaten of andere) voor enige vorm van wedden, gokken of commerciële activiteiten die niet vooraf zijn goedgekeurd of voor andere doeleinden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden in het Stadion, behalve waar uitdrukkelijke toestemming of toestemming is verleend door de Pro League en de Club. Mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk, privégebruik. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden kan aan bezoekers de toegang tot het Stadion worden geweigerd of kunnen bezoekers worden verwijderd uit het Stadion.

 1. Defecte Producten

8.1              We garanderen dat het product onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden wordt geleverd en dat het product voldoet aan de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op de Online Diensten of in onze omschrijving van het product op het moment van uw bestelling.

8.2              Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik volgens de voorschriften, zoals die vermeld staan op onze Online Diensten of in onze omschrijving van het product als zodanig. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de producten uitsluitend volgens deze instructies gebruikt.

8.3             We doen ons uiterste best om de producten in perfecte staat te leveren. Wanneer u ons echter aangeeft dat de producten defect zijn, gaat u ermee akkoord de producten in hun huidige toestand te bewaren zodat we deze binnen een redelijke termijn kunnen inspecteren. Om u een oplossing te kunnen bieden voor een defect product, kunnen we uw hulp en snelle mededeling van bepaalde informatie betreffende het product nodig hebben. Als u wilt dat we het product repareren, vervangen of terugbetalen wanneer het product niet voldoet, en we constateren dat het product (i) verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, niet verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is, of (ii) betrokken was bij een ongeval of beschadigd werd door een incorrecte poging het te veranderen of te repareren; of (iii) gebruikt werd in strijd met onze instructies voor het product of die van de fabrikant; of (iv) aangetast is door normale slijtage, na levering door ons, dan kunnen we naar eigen goeddunken beslissen het product niet te repareren, te vervangen of u terug te betalen en/of kunnen we eisen dat u alle redelijke vervoers- en servicekosten betaalt op basis van onze huidige standaardtarieven en kunnen we dit in rekening brengen middels de betalingsgegevens die u ons heeft doorgegeven bij plaatsing van uw bestelling. We zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, waarde, onkosten of uitgaven die hieruit voortvloeien.

 

 1. Gebruik van cadeaucheques en kortingsactiebonnen

9.1              We zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of onleesbaarheid van kortingsactiebonnen , cadeaucheques of clubcards.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

10.1           KRC Genk besteedt veel aandacht aan de informatie die via de Online Diensten verstrekt wordt, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie die wordt verstrekt via of met betrekking tot de Online Diensten is van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. KRC Genk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie en/of gebruik van documenten of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Online Diensten.

10.2           KRC Genk geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van de Online Diensten en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Online Diensten of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Online Diensten.

10.3          KRC Genk kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Online Diensten, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks naar andere websites, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

10.4          De Online Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. KRC Genk verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

10.5          KRC Genk verbindt zich ertoe bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze verkoopsvoorwaarden met redelijke zorg en vaardigheid uit te voeren. Er rust op KRC Genk echter geen enkele resultaatsverbintenis.

10.6          Ongeacht de aard van het schadegeval of de vordering kan KRC Genk in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot (i) verlies van omzet; (ii) verlies van feitelijke of te verwachten winst; (iii) verlies van contracten; (iv) verlies van gebruik van geld; (v) verlies van verwacht spaargeld; (vi) verlies van activiteiten; (vii) verlies van productieve tijd; (viii) verlies van kansen; (ix) verlies van goodwill; (x) verlies van reputatie; of (xi) verlies van, schade aan of corruptie van data, in ieder geval ongeacht of dergelijke schade te voorzien, bekend, te verwachten of in een andere vorm is.

10.7          De aansprakelijkheid van KRC Genk met betrekking tot de Online Diensten is in elk geval steeds beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de Online Diensten, en dit naar keuze van KRC Genk.

10.8          De totale aansprakelijkheid van KRC Genk steeds beperkt zijn tot het bedrag van de prijs die door de klant aan KRC Genk werd betaald voor de Online Diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval, met een maximum van 100,00 euro per schadegeval.

10.9          Deze hierboven vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid van KRC Genk zijn zowel van toepassing op elke uitdrukkelijk in deze voorwaarden voorziene aansprakelijkheid, als op alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige andere clausule in deze voorwaarden.

 

 1. Garantie en klachtenmanagement

11.1             We zullen onze verplichtingen overeenkomstig deze voorwaarden met zorg en bekwaamheid uitvoeren. We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de acht dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij een ter post aangetekend schrijven.

 

 1. Overmacht

12.1            KRC Genk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een overeenkomst die toe te schrijven is aan een externe oorzaak waarover KRC Genk geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, overheid, quasi-autonome non-gouvernementele overheden, supranationale, federale, gewestelijke, provinciale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, terreurdreigingen, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

12.2            Zowel KRC Genk als de klant zal gerechtigd zijn de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval de overmacht langer aanhoudt dan 2 werkdagen, in welk geval geen van de partijen aansprakelijk zullen worden gehouden jegens de andere partij in verband met een dergelijke ontbinding (behalve dan voor terugbetaling van een product dat al door de klant werd betaald en dat niet werd geleverd).

12.3           Wanneer KRC Genk verplichtingen is aangegaan om identieke of gelijkwaardige producten te leveren aan meerdere klanten en door overmacht verhinderd wordt zijn verplichtingen ten aanzien van alle betrokken partijen volledig na te komen, zal KRC Genk het recht hebben autonoom te bepalen welke overeenkomsten in welke mate zullen worden uitgevoerd.

 

 1. Kennisgevingen

13.1            Iedere kennisgeving krachtens een contract dient schriftelijk te gebeuren en kan persoonlijk afgeleverd worden of via een gefrankeerde of aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail geadresseerd worden aan de relevante partij op het laatst bekende adres of e-mailadres van de andere partij. Iedere kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen twee werkdagen nadat die werd gepost, als het adres van de ontvanger in België is. Een kennisgeving per e-mail wordt geacht te zijn ontvangen wanneer de e-mail aantoonbaar is binnengekomen op de server van de ontvanger. Als bewijs daarvan volstaat het dat de brief of e-mail correct was geadresseerd en, in het voorkomende geval, correct was gefrankeerd of verzonden als aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

 

 1. Finale bepalingen

14.1           Falen of vertraging bij uitoefening door u of ons van enig recht krachtens deze voorwaarden of een contract zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.

14.2           Indien een clausule in deze voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar worden of worden verklaard, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule van in deze voorwaarden.

14.3          Het is de klant niet toegestaan enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of enig recht of verplichting daaronder geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KRC Genk.

14.4          Niets in deze voorwaarden of in een overeenkomst kan leiden tot het creëren van een partnerschap, een agentschap of een relatie van werkgever en werknemer tussen u en ons of als zodanig worden beschouwd.

14.5          Geen enkele persoon die geen partij is bij deze voorwaarden of bij een contract kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden of een contract.

 

 1. Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

15.1            De bepalingen van onze Algemene voorwaarden en van ons Privacybeleid maken integraal deel uit van deze Verkoopsvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen hebben de bepalingen van deze Online Verkoopsvoorwaarden voorrang.

15.2           Een gedrukte versie van deze Online Verkoopsvoorwaarden, de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing en bericht, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Online Verkoopsvoorwaarden, het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden  op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

16.1           Alle overeenkomsten waarop huidige voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht.

16.2           Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze voorwaarden of de Online Diensten waarop zij van toepassing zijn, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van KRC Genk NV exclusief bevoegd.